Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 23/03/2018 14:28:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΨΜ7Λ6-ΒΗΘ
...

Posted on

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε της εργολαβίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018» του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε της εργολαβίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018» του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - Α...

Posted on

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ67915/277/5-3-2018

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ67915/277/5-3-2018
Ημ/νια: 23/03/2018 13:57:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΑΠ7Λ6-ΟΣ3
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 80399/3956

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 80399/3956
Ημ/νια: 23/03/2018 13:56:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΟΤ7Λ6-ΣΨ9
...

Posted on

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018» του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018» του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ...

Posted on

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 23/03/2018 13:55:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΩΜ7Λ6-9Κ8
...

Posted on