Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ.2154/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και β) μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (κτίριο intracom β’) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ.2154/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) μέχρι του π...

Posted on

Τροποποίηση απόφασης ανανέωσης άδειας συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων στον υπεύθυνο συντηρητή Ανελκυστήρων της «Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ – ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ» κ. ΚΑΡΟΥΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΣΗΦ

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης ανανέωσης άδειας συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων στον υπεύθυνο συντηρητή Ανελκυστήρων της «Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ – ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ» κ. ΚΑΡΟΥΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΣΗΦ
Ημ/νια: 17/01/2018 14:35:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 78ΥΦ7Λ6-ΚΜΥ
...

Posted on

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2018 14:05:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5837Λ6-ΒΗ7
...

Posted on

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2018 14:03:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΜ17Λ6-ΚΗΚ
...

Posted on

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2018 14:02:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω37Ω7Λ6-ΧΙΟ
...

Posted on

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2018 14:00:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΤΠ7Λ6-0ΔΓ
...

Posted on