Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Θέμα: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ημ/νια: 23/01/2019 15:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω67ΣΩΚΓ-ΘΝ9
...

Posted on

Πρόσληψη με ημερομίσθιο για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Θέμα: Πρόσληψη με ημερομίσθιο για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
Ημ/νια: 23/01/2019 15:08:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ40ΨΩΚΓ-ΥΜ9
...

Posted on

Αριθμ. 482/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκριση του από 07-12-2018 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης)».

Θέμα: Αριθμ. 482/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκριση του από 07-12-2018 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης)».
Ημ/νια: 23/01/2...

Posted on

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Θέμα: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ημ/νια: 23/01/2019 08:44:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ33ΩΚΓ-ΞΘ8
...

Posted on

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. κατηγορίας ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ με διακριτικό τίτλο «ΠΙΠΙΝΟΣ » που βρίσκεται στην οδό Διονύσου 1, με ιδιοκτήτρια την Μαλλά Μαρία

Θέμα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. κατηγορίας ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ με διακριτικό τίτλο «ΠΙΠΙΝΟΣ » που βρίσκεται στην οδό Διονύσου 1, με ιδιοκτήτρια την Μαλλά Μαρία
Ημ/νια: 22/01/2019 12:16:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΨ9ΩΚΓ-Τ71
...

Posted on

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ημ/νια: 21/01/2019 13:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΝΩΚΓ-ΤΨΗ
...

Posted on