Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Προμήθεια στύλων και επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων για την ΔΕ Ανακτορίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Θέμα: Προμήθεια στύλων και επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων για την ΔΕ Ανακτορίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Ημ/νια: 23/03/2018 13:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Θ6Ω6Ζ-Δ9Σ
...

Posted on

Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής για χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης αλλά και αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής κατά του Δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής για χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης αλλά και αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής κατά του Δήμου.
Ημ/νια: 23/03/2018 12:56:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι4ΤΩ6Ζ-4ΗΞ
...

Posted on

Πληρωμή πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.

Θέμα: Πληρωμή πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.
Ημ/νια: 23/03/2018 12:48:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ0ΓΩ6Ζ-ΧΞ2
...

Posted on

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 23/03/2018 12:36:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ94Ω6Ζ-Γ1Ρ
...

Posted on

Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ανακτορίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Θέμα: Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ανακτορίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Ημ/νια: 23/03/2018 11:41:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΙΨΩ6Ζ-3Α1
...

Posted on

Πληρωμή τόκων βάσει της αριθ.Α403/2017 δικαστικής απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πατρών

Θέμα: Πληρωμή τόκων βάσει της αριθ.Α403/2017 δικαστικής απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πατρών
Ημ/νια: 23/03/2018 11:17:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕ76Ω6Ζ-ΙΣΨ
...

Posted on