Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Παλαίρου

Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Παλαίρου
Ημ/νια: 19/10/2018 14:16:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Δ9Ω6Ζ-3ΩΧ
...

Posted on

Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε δήμους της χώρας 2014-2020 – Δημόσια πρόσκληση 8/2018 του ΟΑΕΔ».

Θέμα: Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε δήμους της χώρας 2014-2020 – Δημόσια πρόσκληση 8/2018 του ΟΑΕΔ».
Ημ/νια: 19/10/2018 12:46:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 781ΣΩ6Ζ-ΜΞΧ
...

Posted on

Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Ημ/νια: 18/10/2018 14:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΑ0Ω6Ζ-Θ01
...

Posted on

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 18/10/2018 13:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 66ΝΣΩ6Ζ-6Ρ0
...

Posted on

Προμήθεια καθρεφτών κυκλοφορίας ΔΕ Μεδεώνος

Θέμα: Προμήθεια καθρεφτών κυκλοφορίας ΔΕ Μεδεώνος
Ημ/νια: 18/10/2018 11:09:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ94Ω6Ζ-ΨΥΖ
...

Posted on

Προμήθεια καθρεφτών κυκλοφορίας ΔΕ Παλαίρου

Θέμα: Προμήθεια καθρεφτών κυκλοφορίας ΔΕ Παλαίρου
Ημ/νια: 18/10/2018 11:04:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 64ΩΡΩ6Ζ-Κ6Ψ
...

Posted on