Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 17/01/2018 12:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΘΕΩ6Ζ-Φ00
...

Posted on

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 17/01/2018 12:46:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΨΣΩ6Ζ-ΚΗΓ
...

Posted on

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 17/01/2018 12:44:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΤΩ6Ζ-2ΓΧ
...

Posted on

Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)

Θέμα: Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)
Ημ/νια: 17/01/2018 12:42:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΚΠΩ6Ζ-ΞΡ8
...

Posted on

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 17/01/2018 12:39:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 739ΠΩ6Ζ-9ΡΟ
...

Posted on

: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για κατεπείγουσα ανάθεση για την «Αποκατάσταση επείγουσας βλάβης στο αντλιοστάσιο Πλαγιάς –Γεώτρηση Στενού.»

Θέμα: : Έγκριση απόφασης Δημάρχου για κατεπείγουσα ανάθεση για την «Αποκατάσταση επείγουσας βλάβης στο αντλιοστάσιο Πλαγιάς –Γεώτρηση Στενού.»
Ημ/νια: 17/01/2018 10:09:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΗΚΩ6Ζ-ΥΔΤ
...

Posted on