Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1244 για :Μυοκτονίες- Απεντομώσεις - Κωνωποκτονία σε κτίρια και λοιπούς χώρους στο Δήμο Αγρινίου για χρονικό διάστημα δύο 2 ετών σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018 ως εξής:Α. Σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και των παρακάτω Κ.Α.

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1244 για :Μυοκτονίες- Απεντομώσεις - Κωνωποκτονία σε κτίρια και λοιπούς χώρους στο Δήμο Αγρινίου για χρονικό διάστημα δύο 2 ετών σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018 ως εξής:Α. Σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και των παρακάτω Κ.Α.
Ημ/νια:...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1243 για :Μυοκτονίες- Απεντομώσεις - Κωνωποκτονία σε κτίρια και λοιπούς χώρους στο Δήμο Αγρινίου για χρονικό διάστημα δύο 2 ετών σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018 ως εξής:Α. Σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και των παρακάτω Κ.Α.

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1243 για :Μυοκτονίες- Απεντομώσεις - Κωνωποκτονία σε κτίρια και λοιπούς χώρους στο Δήμο Αγρινίου για χρονικό διάστημα δύο 2 ετών σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018 ως εξής:Α. Σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και των παρακάτω Κ.Α.
Ημ/νια:...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1242 για :Μυοκτονίες- Απεντομώσεις - Κωνωποκτονία σε κτίρια και λοιπούς χώρους στο Δήμο Αγρινίου για χρονικό διάστημα δύο 2 ετών σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018 ως εξής:Α. Σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και των παρακάτω Κ.Α.

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1242 για :Μυοκτονίες- Απεντομώσεις - Κωνωποκτονία σε κτίρια και λοιπούς χώρους στο Δήμο Αγρινίου για χρονικό διάστημα δύο 2 ετών σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018 ως εξής:Α. Σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 και των παρακάτω Κ.Α.
Ημ/νια:...

Posted on

Έγκριση του υπ’ αριθ. 3/2017 Πρακτικού και κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διεθνή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αριθ. 3/2017 Πρακτικού και κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διεθνή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
Ημ/νια: 17/01/2018 14:07:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΡΦΩ65-ΓΥ8
...

Posted on

Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/2018 Πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ».

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/2018 Πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ».
Ημ/νια: 17/01/2018 13:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΦ4Ω65-0ΦΠ
...

Posted on

Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/2018 Πρακτικού - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/2018 Πρακτικού - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
Ημ/νια: 17/01/2018 13:54:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω60ΨΩ65-ΣΒ3
...

Posted on