Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Μισθολογική κατάταξη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Θέμα: Μισθολογική κατάταξη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ημ/νια: 23/01/2019 09:18:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΑΓΩ65-ΛΡ1
...

Posted on

Μισθολογική κατάταξη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Θέμα: Μισθολογική κατάταξη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ημ/νια: 23/01/2019 09:01:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω515Ω65-3ΔΧ
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-86 για :Ασφαλτοστρώσεις - Συντηρήσεις - έργα υποδομών οδών επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγρινίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-86 για :Ασφαλτοστρώσεις - Συντηρήσεις - έργα υποδομών οδών επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγρινίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Ημ/νια: 23/01/2019 08:58:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΜΡΩ65-902
...

Posted on

Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του μονίμου προσωπικού για το μήνα Δεκέμβριο 2018

Θέμα: Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του μονίμου προσωπικού για το μήνα Δεκέμβριο 2018
Ημ/νια: 23/01/2019 08:43:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Ε7Ω65-ΣΦΥ
...

Posted on

Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του μονίμου προσωπικού για το μήνα Δεκέμβριο 2018

Θέμα: Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του μονίμου προσωπικού για το μήνα Δεκέμβριο 2018
Ημ/νια: 23/01/2019 08:43:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Ι5Ω65-97Χ
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-82 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-82 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Ημ/νια: 23/01/2019 08:29:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 657ΥΩ65-6ΤΥ
...

Posted on