Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Εσωτερικές διαρρυθμίσεις καταστημάτων 4 και 5 ισογείου Λειτουργική συνένωση χώρων (καταστήματα 4 και 5 ισογείου) ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 91 ΔΤΟ Ο.Τ. 286 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΥΤΣΑΓΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Εσωτερικές διαρρυθμίσεις καταστημάτων 4 και 5 ισογείου Λειτουργική συνένωση χώρων (καταστήματα 4 και 5 ισογείου) ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 91 ΔΤΟ Ο.Τ. 286 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΥΤΣΑΓΑ
Ημ/νια: 23/03/2018 12:02:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-88 για :Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -35-(Κ.Α δαπανών: 66)

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-88 για :Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -35-(Κ.Α δαπανών: 66)
Ημ/νια: 23/03/2018 11:49:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω01ΤΩ65-3Χ5
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-87 για :Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -35-(Κ.Α δαπανών: 66) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Γ-85 με ΑΔΑ ΩΗΨΥΩ65-ΝΘΠ

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-87 για :Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -35-(Κ.Α δαπανών: 66) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Γ-85 με ΑΔΑ ΩΗΨΥΩ65-ΝΘΠ
Ημ/νια: 23/03/2018 11:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΣΨΩ65-4Κ4
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-86 για :Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -35-(Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Γ-52 με ΑΔΑ ΩΞ57Ω65-ΗΧΩ

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-86 για :Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -35-(Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Γ-52 με ΑΔΑ ΩΞ57Ω65-ΗΧΩ
Ημ/νια: 23/03/2018 11:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ7ΔΩ65-ΛΩΗ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-741 για :Καταβολή εργοδ.εισφ.(ΙΚΑ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΥ 2018 προσωπ.ορισμ. χρόνου (8μηνης σύμβ.Κοιν.χαρακ. μέσω ΟΑΕΔ-Πρόσκ.8η/2017)( ΚΟΣΜΑΣ-ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-741 για :Καταβολή εργοδ.εισφ.(ΙΚΑ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΥ 2018 προσωπ.ορισμ. χρόνου (8μηνης σύμβ.Κοιν.χαρακ. μέσω ΟΑΕΔ-Πρόσκ.8η/2017)( ΚΟΣΜΑΣ-ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)
Ημ/νια: 23/03/2018 11:36:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΤΓΩ65-6Λ2
...

Posted on

Εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας

Θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας
Ημ/νια: 23/03/2018 11:32:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΧΩΩ65-ΑΝ0
...

Posted on