Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Η 294/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Ανατροπή Δεσμεύσεων – Αντιλογισμοί 2017

Θέμα: Η 294/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Ανατροπή Δεσμεύσεων – Αντιλογισμοί 2017
Ημ/νια: 17/01/2018 13:35:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ2ΡΩΚΖ-ΛΚΘ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ '«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π. 0889 Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ» '

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ '«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π. 0889 Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ» '
Ημ/νια: 17/01/2018 10:04:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 62Ε7ΩΚΖ-ΤΧΔ
...

Posted on

Η 293/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την από 08/12/2017 Απόφαση Προέδρου του Α΄ Τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

Θέμα: Η 293/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την από 08/12/2017 Απόφαση Προέδρου του Α΄ Τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
Ημ/νια: 16/01/2018 13:36:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ59ΖΩΚΖ-0ΛΝ
...

Posted on

Η 292/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Ορισμός Δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά των αρ. Α50 & Α51/2017 Αποφάσεων Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Θέμα: Η 292/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Ορισμός Δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά των αρ. Α50 & Α51/2017 Αποφάσεων Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Ημ/νια: 16/01/2018 13:19:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 7577ΩΚΖ-8ΤΒ
...

Posted on

Η 291/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου για την μη εγγραφή έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2018.

Θέμα: Η 291/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΠΕΡΙ: Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου για την μη εγγραφή έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2018.
Ημ/νια: 16/01/2018 13:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Η6ΩΚΖ-ΔΘΥ
...

Posted on

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-72 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Β-71 με ΑΔΑ 6ΟΣ4ΩΚΖ-ΖΚΚ

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-72 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Β-71 με ΑΔΑ 6ΟΣ4ΩΚΖ-ΖΚΚ
Ημ/νια: 16/01/2018 09:50:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 60ΞΤΩΚΖ-ΗΒ7
...

Posted on