Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-32 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΠ (Β ΔΟΣΗ) - ΤΑΚΤΙΚΑ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-32 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΠ (Β ΔΟΣΗ) - ΤΑΚΤΙΚΑ
Ημ/νια: 22/06/2018 12:26:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΜΣΩΚΖ-ΣΘΚ
...

Posted on

Απόφ. Δημάρχου 67/2018 για απευθείας ανάθεση "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ"

Θέμα: Απόφ. Δημάρχου 67/2018 για απευθείας ανάθεση "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ"
Ημ/νια: 22/06/2018 11:26:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 72Ω1ΩΚΖ-0ΔΞ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-78 για :ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΤΑ ΠΕ-ΣΥΝΕΧΙΖ.

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-78 για :ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΤΑ ΠΕ-ΣΥΝΕΧΙΖ.
Ημ/νια: 22/06/2018 09:37:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΧΩΩΚΖ-ΔΘΜ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-16 για :ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΤΑ ΠΕ-ΣΥΝΕΧΙΖ.

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-16 για :ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΤΑ ΠΕ-ΣΥΝΕΧΙΖ.
Ημ/νια: 22/06/2018 09:37:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 7Υ5ΞΩΚΖ-1ΗΞ
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.3+880 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ι (ΑΔΑ Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ’ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.500.000€'

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞ...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 'ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.3+880 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ι (ΑΔΑ Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ’ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.500.000€'

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 'ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟ...

Posted on