Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-76 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΩΣ Ο 1ος ΛΟΓ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΜΕΣ/ΓΙΟΥ - ΕΚΤ. ΕΙΔ. Π.Ε.Π. Δ.Ε. 2014-2020 ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ5001075

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-76 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΩΣ Ο 1ος ΛΟΓ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΜΕΣ/ΓΙΟΥ - ΕΚΤ. ΕΙΔ. Π.Ε.Π. Δ.Ε. 2014-2020 ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ5001075
Ημ/νια: 19/10/2018 14:04:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΟΠΩΚΖ-ΑΦ1
...

Posted on

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2018 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ 'ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1/2018 ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.'

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2018 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ 'ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1/2018 ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.'
Ημ/νια: 19/10/2018 13:44:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ3ΘΩΚΖ-05Π
...

Posted on

Η αρ. 143/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Εισήγηση στο ΔΣ περί επιβολής Τέλους Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ξηρομέρου Έτους 2019.

Θέμα: Η αρ. 143/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Εισήγηση στο ΔΣ περί επιβολής Τέλους Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ξηρομέρου Έτους 2019.
Ημ/νια: 18/10/2018 14:50:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ6ΔΩΚΖ-0ΛΔ
...

Posted on

Η αρ. 147/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Περί άσκησης εφέσεως ή μη κατά της αρ. 87/2018 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Θέμα: Η αρ. 147/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Περί άσκησης εφέσεως ή μη κατά της αρ. 87/2018 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Ημ/νια: 18/10/2018 14:14:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Ζ1ΩΚΖ-Κ0Χ
...

Posted on

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-161 για :ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΎ Γ ΔΟΣΗ-ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤ.

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-161 για :ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΎ Γ ΔΟΣΗ-ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤ.
Ημ/νια: 18/10/2018 13:35:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΝΕΩΚΖ-ΨΕΚ
...

Posted on

Απόφαση Δημάρχου 147/2018 για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 147/2018 για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"
Ημ/νια: 18/10/2018 13:06:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ7ΗΩΚΖ-Χ3Π
...

Posted on