Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Πρόσκληση ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς ∆ηµοσίευση Προκήρυξης, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της αριθµ. 7371/12-04-2017 ∆ιακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε συστηµικό αριθµό α/α41488/2017, για την προµήθεια «Καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , των Νομικών Προσώπων και των σχολικών επιτροπών (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Θέμα: Πρόσκληση ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς ∆ηµοσίευση Προκήρυξης, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της αριθµ. 7371...

Posted on

320 / 2017 - Παρέμβαση του Δήμου σχετικά με την ρύθμιση που προτίθεται να κάνει η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου με την Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς εξόφληση οφειλών της προς την Δ.Ε.Η. και έγκριση των ενεργειών του Δήμου ώστε να συμβάλλει με οποιανδήποτε μορφή (παροχή εγγυήσεων κλπ.) μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου και Δ.Ε.Η. .

Θέμα: 320 / 2017 - Παρέμβαση του Δήμου σχετικά με την ρύθμιση που προτίθεται να κάνει η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου με την Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς εξόφληση οφειλών της προς την Δ.Ε.Η. και έγκρ...

Posted on

319 / 2017 - Έγκριση της υπ’αριθμ. 115/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου σχετικά με προτάσεις αποπληρωμής του χρέους της ΔΕΥΑΜ προς την ΔΕΗ .

Θέμα: 319 / 2017 - Έγκριση της υπ’αριθμ. 115/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου σχετικά με προτάσεις αποπληρωμής του χρέους της ΔΕΥΑΜ προς την ΔΕΗ .
Ημ/νια: 17/01/2018 12:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΚΜΩΡΖ-Π2Ω
...

Posted on

ΑΡΙΘΜ 4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2017.

Θέμα: ΑΡΙΘΜ 4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2017.
Ημ/νια: 17/01/2018 10:37:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΣΓΩΡΖ-Φ2Τ
...

Posted on

274 / 2017 - Χορήγηση σε χρήμα της οφειλόμενης σε εργαζόμενους παροχής γάλακτος βάσει του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α).

Θέμα: 274 / 2017 - Χορήγηση σε χρήμα της οφειλόμενης σε εργαζόμενους παροχής γάλακτος βάσει του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α).
Ημ/νια: 16/01/2018 13:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΚΨΩΡΖ-0ΕΤ
...

Posted on

316 / 2017 - Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το ενδεχόμενο φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

Θέμα: 316 / 2017 - Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το ενδεχόμενο φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
Ημ/νια: 16/01/2018 13:14:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν0ΨΩΡΖ-79Ζ
...

Posted on