Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ημ/νια: 17/01/2018 13:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 7ΑΙΔΩΡΑ-1ΒΛ
...

Posted on

ΑΡΙΘ. 2/2018 Α.Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου, οικονομικού έτους 2018».

Θέμα: ΑΡΙΘ. 2/2018 Α.Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου, οικονομικού έτους 2018».
Ημ/νια: 17/01/2018 12:21:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 75ΒΞΩΡΑ-4ΤΨ
...

Posted on

ΑΡΙΘ. 1/2018 Α.Δ.Σ. «Άρνηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα να υπογράψει την σύμβαση του έργου : «Οδικός Άξονας Θέρμου – Δρυμώνας Νεροχώρι- Αργυρό Πηγάδι» προϋπολογισμού 1.100.000,00€ που αφορά αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα της χρονικής περιόδου από 30-1-2015 έως 2-2-2015, παρά την 1135/19-9-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., των υπ. αριθ. 445/2016 και 129/2017 Πράξεις του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την ομόφωνη απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε.».

Θέμα: ΑΡΙΘ. 1/2018 Α.Δ.Σ. «Άρνηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα να υπογράψει την σύμβαση του έργου : «Οδικός Άξονας Θέρμου – Δρυμώνας Νεροχώρι- ...

Posted on

ΑΡΙΘ. 185/2017 Α.Δ.Σ. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμου.

Θέμα: ΑΡΙΘ. 185/2017 Α.Δ.Σ. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμου.
Ημ/νια: 16/01/2018 13:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: 732ΡΩΡΑ-7ΨΥ
...

Posted on

ΑΡΙΘ. 228/2017 Α.Δ.Σ. Κατασκευή αύλειου χώρου Γυμνασίου Θέρμου (αίτηση -9- Δημοτικών Συμ-βούλων).

Θέμα: ΑΡΙΘ. 228/2017 Α.Δ.Σ. Κατασκευή αύλειου χώρου Γυμνασίου Θέρμου (αίτηση -9- Δημοτικών Συμ-βούλων).
Ημ/νια: 16/01/2018 11:10:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΣΦΩΡΑ-3ΤΑ
...

Posted on

ΑΡΙΘΜ. 153/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγκριση διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 49.970,00 € [με το Φ.Π.Α] καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ»

Θέμα: ΑΡΙΘΜ. 153/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγκριση διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 49.970,00 € [με το Φ.Π.Α] καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ»
Ημ/νια: 11/01/2018 13:16:43
Φορέας: ΔΗΜΟ...

Posted on